BÁO CÁO Kết quả thực hiện các biện pháp giảm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, bỏ học sau Tết Nguyên đán

Tháng Năm 6, 2016 3:46 chiều

Thực hiện Công văn số 100/PGDĐT ngày 04/3/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Na Rì về việc tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, bỏ học sau Tết Nguyên đán, trường Mầm non Dương Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  2. Thuận lợi:

Tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao: Mẫu giáo là 100%, nhà trẻ là 41,6 % Các phụ huynh học sinh nhiệt tình ủng hộ nhà trường. Sau tết nhà trường không có học sinh bỏ học.

  1. Khó khăn: Không có.
  2. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  3. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

– Chỉ đạo các giáo viên phụ trách lớp làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp sau khi nghỉ tết nguyên đán. – Công tác phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương: Tuyên truyền trong cuộc họp giao ban cuối năm

  1. Kết quả

– Sau tết vẫn duy trì sĩ số 100% so với trước khi nghỉ tết. III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

  1. Khó khăn, vướng mắc: Không
  2. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, bỏ học sau Tết Nguyên đán của Trường Mầm non Dương Sơn. chucaitải xuống